Zásady zpracování osobních údajů

 

Správce osobních údajů: 

Wearticles s.r.o.

IČO: 091 62 763

se sídlem Irkutská 93, 460 10 Liberec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45349

e-mail: office@wearticles.cz

tel.: +420 603 143 091

 

V souvislosti s prodejem zboží naše společnost v pozici správce osobních údajů zpracovává (tj. zejména shromažďuje, ukládá a užívá) v níže uvedeném rozsahu osobní údaje zákazníků, a to vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 216/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Tyto zásady zpracování osobních údajů poskytují zákazníkům společnosti ucelenou představu o způsobech, jakými dochází ze strany naší společnosti ke zpracování osobních údajů, stejně jako o právech zákazníků jakožto subjektů osobních údajů. Uvedené zásady naplňují podmínky informační povinnosti dle čl. 13 GDPR.

 

Základní pravidla zpracování

Osobní údaje zákazníků jsou:

 • zpracovávány vždy korektně a zákonným a transparentním způsobem,
 • shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
 • přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
 • přesné a v případě potřeby aktualizované,
 • uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu nikoliv delší, než je nezbytné ve vztahu k relevantnímu účelu zpracování,
 • zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů.

 

Právní základ zpracování

Právními základy zpracování osobních údajů zákazníků ze strany naší společnosti jsou:

 • uzavření a plnění kupní smlouvy na zboží prodávané naší společností,
 • plnění právních povinností naší společnosti stanovené právními předpisy,
 • případný oprávněný zájem společnosti,
 • souhlas zákazníka jako subjektu údajů.

Zákazníkovi je vždy sděleno, zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, a zda má zákazník povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky by mělo případné neposkytnutí těchto údajů.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

V souvislosti s výše popsanými právními základy zpracování zpracovává naše společnost následující osobní údaje zákazníků: 

 • jméno, příjmení
 • datum narození/IČO
 • adresa bydliště/adresa sídla, doručovací adresa
 • e-mailová adresa
 • číslo bankovního účtu v případě bezhotovostní platby 

Tyto osobní údaje jsou nezbytné k řádnému plnění kupní smlouvy a bez jejich poskytnutí není možné kupní smlouvu uzavřít a realizovat. 

 • e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení

 Tyto údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za podmínek § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, popř. na základě souhlasu subjektu údajů 

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány zpravidla na základě souhlasu subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně.

 

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů zákazníků je prodej zboží dle kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a naší společností.

 

Příjemci osobních údajů

Naše společnost jakožto správce osobních údajů zpřístupňuje osobní údaje zákazníků pouze:

   • zpracovatelům osobních údajů, jež jsou ve smluvním vztahu s naší společností (např. IT služby, hosting apod.),
   • v odůvodněných případech i jiným správcům za současného respektování právních předpisů,
   • orgánům veřejné moci v případech stanovených zákonem,
   • dalším příjemcům, je-li takové zpřístupnění v souladu s potřebami a pokyny zákazníka. Tj. zejména přepravní společnosti nebo jedná-li se o objednávku aerial vybavení od dodavatele Lupit Pole (společnost LUPIT POLE d.o.o. Brnčičeva 41 E, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIA - EU; VAT ID: SI38906970).

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné kupní smlouvy a po jejím skončení bude s osobními údaji zákazníka naloženo dle platné právní úpravy, přičemž je naše společnost oprávněna osobní údaje zpracovávat nejdéle po dobu tří let od skončení kupní smlouvy v souvislosti s ochranou případných nároků naší společnosti, nestanoví-li právní předpis dobu delší (např. v souvislosti s archivací účetních dokumentů).

 

Práva subjektů údajů

Zákazník jakožto subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů ze strany naší společnosti práva přiznaná právními předpisy. Jedná se o:

 • Právo na přístup k osobním údajů. Zákazník je oprávněn od naší společnosti získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má též právo, aby naše společnost jakožto správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoliv doplnit.
 • Právo na výmaz.Na základě žádosti zákazníka a za splnění podmínek dle GDPR je naše společnost povinna vymazat a zlikvidovat osobní údaje, které k žádajícímu zákazníkovi zpracovává.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů.V případech určených právními předpisy má zákazník právo, aby naše společnost omezila zpracování jeho osobních údajů. Navíc má zákazník právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů.Zákazník je oprávněn získat od naší společnosti osobní údaje, které nám poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto osobní údaje může zákazník následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je naše společnost s jiným správcem předala.

Bude-li zákazník jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným naší společností, může podat stížnost buď přímo k našim rukám, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha.

Více informací o právech zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (http://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)  

Zpět do obchodu