Všeobecné obchodní podmínky

 
I.              ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.    Společnost Wearticles s.r.o., IČO: 091 62 763, se sídlem Irkutská 93, 460 10 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45349, je provozovatelem internetového obchodu www.wearticles.shop, jehož předmětem je prodej oblečení a doplňků na pole dance, aerial hoop, jógu a jiných sportovních aktivit a souvisejících výrobků. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených prostřednictvím internetového obchoduwww.wearticles.shopnebo prostřednictvím písemné Objednávky se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito všeobecnými smluvními podmínkami se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a ve vztahu ke Spotřebiteli i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
2.    Uzavřením Kupní smlouvy Kupující závazně potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na existenci a závaznost VOP je Kupující Prodávajícím vždy dostatečně upozorněn před uskutečněním Objednávky a je mu poskytnuta možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP jsou přístupné na stránkách internetového obchodu www.wearticles.shop.
 
3.    Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. 


II.             DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.    Prodávající: Prodávajícím se rozumí společnost Wearticles s.r.o., IČO: 091 62 763, se sídlem Irkutská 93, 460 10 Liberec.
 
2.    Kupující: Podnikatel nebo Spotřebitel, který s Prodávajícím uzavře Kupní smlouvu.
 
3.    Podnikatel: Každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku.
 
4.    Spotřebitel: Každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 
5.    Kupní smlouva: Smlouva, kterou s Kupujícím uzavírá Prodávající a jejímž předmětem je převod vlastnického práva ke Zboží a jeho předání ze strany Prodávajícího a převzetí a zaplacení Kupní ceny ze strany Kupujícího.
 
6.    Zboží: Veškerý sortiment Prodávajícího nabízený prostřednictvím E-shopu ke koupi.
 
7.    Kupní cena: Cena uvedená v aktuální cenové nabídce na E-shopu, která vychází z aktuálních ceníků Prodávajícího platných vždy pro příslušné období.
 
8.    Objednávka: Právní jednání, jímž se obrací Kupující na Prodávajícího s úmyslem koupě Zboží a které má náležitosti specifikované v čl. 3 VOP.
 
9.    Občanský zákoník: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 
10.  VOP: Tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího.
 
11.  E-shop: Internetový obchod www.wearticles.shopjehož provozovatelem je Prodávající a kde nabízí Zboží ke koupi.
 
12.  Smluvní strany: Prodávající a Kupující. Popř. jednotlivě jako Smluvní strana. 


III.            POSTUP UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.     Prodávající s Kupujícím uzavírá Kupní smlouvu na základě Objednávek Kupujícího zaslaných Prodávajícímu v písemné podobě nebo na základě objednání Zboží prostřednictvím E-shopu.
 
2.   Objednávka je závazná, musí být čitelná, konkrétní a musí obsahovat tyto předepsané údaje: identifikační data Kupujícího (jméno, bydliště, resp. název, IČO, sídlo), dodací adresu, druh Zboží, množství, způsob přepravy, datum, podpis (v případě písemné Objednávky), kontaktní osobu, spojení (e-mail).
 
3.    Bude-li Objednávka neúplná, nesrozumitelná nebo bude-li vyplněna nesprávně, je Kupující povinen sám či na žádost Prodávajícího odstranit vady bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím písemného podání předaného Prodávajícímu osobně nebo elektronickou poštou.
 
4.    Objednávky je třeba zasílat v písemné podobě, a to osobním předáním v sídle Prodávajícího, poštou, elektronickou poštou nebo prostřednictvím E-shopu.
 
5.  Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro účely uzavírání Kupní smlouvy, přičemž náklady vzniklé Kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků na dálku (např. náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám.
 
6.    Kupní smlouva je uzavřena dnem, kdy je Objednávka Kupujícího Prodávajícím potvrzena písemně v listinné podobě nebo elektronickou poštou. 


IV.     DODACÍ PODMÍNKY

1.   Zboží obdrží Kupující na dodací adresu uvedenou v Objednávce prostřednictvím kurýrní služby či České pošty nebo má možnost si Zboží vyzvednout osobně na adrese nám. Dr. E. Beneše 176/31, 46001 Liberec. Za dopravu objednaného Zboží prostřednictvím kurýrní služby je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit nad rámec Kupní ceny taktéž částku ve výši dle aktuálně platného ceníku v sekci Doručení. V případě využití dobírky je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu nad rámec výše uvedené částky a Kupní ceny částku ve výši dle aktuálně platného ceníku v sekci Doručení. Nevyzvedne-li si Kupující objednané Zboží a bude následně požadovat opětovné zaslání tohoto Zboží, bude za toto zaslání účtována Kupujícímu částka za dopravu ve výši dle aktuálně platného ceníku v sekci Doručení, a to i za předpokladu, že při prvním doručování měl Kupující dopravu zdarma. Pokud si Kupující objedná Zboží v celkové hodnotě nad 2500 ,- Kč, může zvolit vybrané způsoby dopravy, které jsou při této hodnotě objednávky zdarma.
 
2.   Pokud Kupující nepřevezme zásilku objednaného Zboží nebo ji bez ospravedlnitelného důvodu odmítne převzít, byť mu bylo Zboží v místě a v termínu dle Objednávky řádně dodáno bez vad, je povinen Prodávajícímu zaplatit náhradu nákladů spojených s kompletní dodávkou Zboží, zejména pak náklady na dopravu Zboží na dodací adresu, dopravu zpět na místo odeslání, náklady na balicí materiál apod. Po nepřevzetí takové zásilky si Prodávající vyhrazuje právo při dalším nákupu neumožnit platbu dobírkou. Platba za opětovné dodání dle odst. 4.1 tohoto článku není tímto ustanovením nijak dotčena.
 
3.    Dodací podmínky specifikované v odst. 4.1 tohoto článku jsou platné výlučně ve vztahu k odesílání Zboží na dodací místa v rámci území České republiky. Má-li Kupující zájem na dodání objednaného Zboží do zahraničí, tj. mimo území České republiky, Prodávající mu na vyžádání cenu dopravy v závislosti na určení dodacího místa sdělí, jinak se použije aktuálně platný ceník pro jednotlivé země vedený spolupracující přepravní společnosti.
 
4.    Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží v kvalitě a množství v souladu s Objednávkou.
 
5.    Prodávající se zavazuje Zboží, které je skladem, odeslat vybranou kurýrní službou či mít připraveno k vydání Kupujícímu nejpozději do tří pracovních dnů od jeho objednání, s výhradou ve vztahu k mimořádným situacím (nouzový stav, období Vánoc aj.). O možnostech dodání Zboží, jež není skladem, je Prodávající povinen Kupujícího na základě žádosti informovat a to především prostřednictvím elektronické pošty. Bude-li objednané Zboží doručováno do zahraničí, Smluvní strany se na podmínkách dodání domluví zvlášť. O lhůtě odeslání Zboží, které je skladem u dodavatele, bude Prodávající Kupujícího informovat o odhadovaném termínu odeslání nejpozději do tří pracovních dnů. V případě Zboží vyráběného na zakázku se lhůta dodání řídí možnostmi dodavatele, o kterých bude Prodávající Kupujícího informovat.
 
6.    Kupující dodané Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství, nejpozději však do 14 dnů od jeho převzetí. Nebezpečí škody na Zboží přechází jeho převzetím na Kupujícího, jež není Podnikatelem nebo je Podnikatelem, avšak nekupuje Zboží v souvislosti se svým podnikáním. V případě, že se jedná o Kupujícího Podnikatele, který kupuje Zboží v souvislosti se svým podnikáním, přechází na něj nebezpečí škody na objednané Zboží okamžikem předání tohoto Zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určeného v Objednávce jako dodací adresa.
 
7.    V případě jakéhokoliv nesouladu ve Zboží či zaslané faktuře oproti Objednávce je Kupující povinen ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci tohoto článku tyto oznámit Prodávajícímu a to dostatečně konkrétně. 

V.             KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.  Kupní cena je na E-shopu stanovena v korunách českých. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Do Kupní ceny je zahrnut i obal Zboží. Součástí kupní ceny nejsou náklady spojené s dodáním objednaného Zboží, případné pojištění, celní a jiné poplatky.
 
Kupní cenu uhradí Kupující Prodávajícímu
              a.    bezhotovostní platbou na bankovní účet Prodávajícího v návaznosti na daňový dokad zaslaný elektronicky na kontaktní email Kupujícího nebo  
                     bezhotovostní platbu kartou; v tomto případě bude objednané Zboží odesláno až v okamžiku, kdy bude příslušná částka Kupní ceny připsána na bankovní      
                     účet Prodávajícího
              b.    v hotovosti při převzetí objednaného Zboží od přepravce (pokud na dobírku), daňový doklad bude zaslán elektronicky na kontaktní email Kupujícího
 
2.    V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny není Prodávající povinen dodat Kupujícímu doposud nedodané Zboží na základě další uzavřené Kupní smlouvy. Prodávající neodpovídá za žádnou škodu, která vznikne z důvodu zastavení dalších dodávek Zboží pro porušení platební povinnosti Kupujícího.


VI.           VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

1.    Vlastnické právo přechází na Kupujícího až úplným zaplacením Kupní ceny.
 
2.    Do doby přechodu vlastnického práva na Kupujícího je Kupující povinen zdržet se jakéhokoliv zacházení se Zbožím, které by mělo za následek jeho poškození, znehodnocení či zničení. Dále není Kupující v tomto časovém období oprávněn Zboží jakkoliv zcizovat ve prospěch třetích osob.


VII.          PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.      Kupující má práva z vadného plnění v rozsahu a za podmínek stanovených v Občanském zákoníku. Práva z vadného plnění Kupujícímu vznikají v případě, kdy Zboží má při převzetí Kupujícím, resp. dopravcem, vady, zejména pak v případě, kdy Zboží nemá v souladu s Objednávkou, resp. Kupní smlouvou, při převzetí Kupujícím (dopravcem), předepsanou jakost, provedení a množství.
 
2.      Kupující je povinen podle možností dodané Zboží co nejdříve po převzetí prohlédnout, zkontrolovat a přesvědčit se zejména o jeho jakosti, provedení a množství. Kupující je povinen písemně oznámit zjevné vady a chybějící množství Zboží při převzetí Zboží ihned poté, kdy je zjistil nebo kdy je při vynaložení veškeré odborné péče zjistit měl a mohl.
 
3.      Kupující je povinen svá práva z vad uplatnit řádně v rámci reklamačního řízení u Prodávajícího, při využití jeho výše uvedených kontaktních údajů (poštou na adresu sídla Prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu na adresu office@wearticles.shop), a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozví nebo měl dozvědět, nejpozději však v zákonné lhůtě pro uplatnění práva z vadného plnění. V případě vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je Kupující povinen práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozví nebo měl dozvědět, nejpozději však v záruční době.
 
4.    Při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) je Kupující povinen vyplnit reklamační formulář (ke stažení zde), resp. uvést
 
       a.    jméno (název) Kupujícího, adresu (sídlo), e-mail
 
       b.    Řádně označit reklamované Zboží;
 
       c.    Uvést datum Objednávky a číslo daňového dokladu;
 
       d.    Dostatečně popsat vadu či vady Zboží a jak k vadám došlo;
 
       e.    Uvést provedenou volbu práva z vadného plnění;
 
       f.     Odeslat či předat reklamované Zboží a to včetně všech jeho součástí a příslušenství;
 
       g.    Přiložit k reklamovanému Zboží daňový doklad, popř. záruční list.
 
5.    Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečných odkladů, nejpozději však do jednoho měsíce po doručení reklamace Prodávajícímu.
 
6.    Pokud bude Kupující zasílat reklamované Zboží Prodávajícímu, je povinen takové Zboží zabalit do původního obalu a pokud to nebude možné, tak do obalu, jež bude vyhovovat povaze Zboží a druhu přepravy, v souvislosti s čímž je Prodávající ochoten poskytnout Kupujícímu konzultaci. V případě nesprávného balení reklamovaného Zboží, jež vystavuje Zboží riziku újmy v průběhu přepravy, nemusí být reklamace ze strany Prodávajícího uznána. 
 
7.    Je-li na straně Kupujícího Spotřebitel, vztahuje se na Zboží záruka za jakost v trvání dvou let ve smyslu § 2165 Občanského zákoníku.
 
8.    Ve věcech práv a povinností Prodávajícího a Kupujícího z vadného plnění se v dalším použijí zejména ustanovení § 2099 a násl. a § 2165 a násl. Občanského zákoníku.
 
9.    Smluvní strany jsou povinny si za účelem řádné realizace reklamace poskytnout navzájem veškerou nezbytnou součinnost.


VIII.        ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.    Smluvní strany jsou oprávněny od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana poruší povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy nebo nesplní povinnosti stanovené v těchto VOP podstatným způsobem. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména v případě, kdy Kupující nezaplatí Kupní cenu ve lhůtě splatnosti, či jakkoliv poškodí dobré jméno Prodávajícího.
 
2.    Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy taktéž v případě, kdy se ukáže, že plnění Kupní smlouvy je z jeho strany nemožné (např. z důvodu nedostatku či již neexistence Zboží). Zaplatil-li Kupující Kupní cenu již před okamžikem odstoupení Prodávajícího, je Prodávající povinen Kupujícímu poskytnuté finanční prostředky bez zbytečného odkladu vrátit a to způsobem, na kterém se Smluvní strany dohodnou.
 
3.    Odstoupení od Kupní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Doručením takového odstoupení od Kupní smlouvy se tato zrušuje od počátku a Smluvní strany jsou povinny si vrátit doposud poskytnutá plnění ve světle zásad vydání bezdůvodného obohacení.
 
4.    Kupující je povinen odstoupení od Kupní smlouvy zaslat poštou na adresu sídla Prodávajícího. 
 
5.    Spotřebitel je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta začíná běžet ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem. Spotřebitel tak může učinit prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, jež je ke stažení na internetových stránkách www.wearticles.shop, popř. přímo zde. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení odstoupení Spotřebiteli oznámí v textové podobě jeho přijetí.
 
6.    Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, resp. náklady za navrácení Zboží, nemůže-li být Zboží vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese Spotřebitel.
 
7.    Spotřebitel Prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V takovém případě je Prodávající oprávněn vrátit Spotřebiteli finanční prostředky dle následujícího odstavce ponížené o částku snížení hodnoty Zboží, které Spotřebitel způsobil.
 
8.    Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, pokud je od něho na základě Kupní smlouvy přijal.
 
9.    Spotřebitel se pro případy odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 8.5 tohoto článku zavazuje vrátit Prodávajícímu Zboží úplné, nepoškozené, čisté a pokud možno v originálním balení, ve stavu a hodnotě, v jakém Spotřebitel od Prodávajícího Zboží převzal.
 
10. Spotřebitel není oprávněn způsobem dle odst. 8.5 tohoto článku odstoupit od Kupní smlouvy v případech upravených v § 1837 Občanského zákoníku.
 
11. Odstoupil-li Podnikatel či jiná osoba odlišná od Spotřebitele platně od Kupní smlouvy na základě těchto VOP či Občanského zákoníku nebo jiného zákona, je Prodávající povinen vrátit Podnikateli či jiné osobě odlišné od Spotřebitele zaplacenou Kupní cenu sníženou o případné náklady Prodávajícího spojené s vrácením Zboží.


IX.           MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1.    Spory z Kupní smlouvy, vzniklé mezi Spotřebitelem a Prodávajícím, mohou být řešeny mimosoudní cestou, a to u České obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz, která je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve vztahu k předmětu podnikání Prodávajícího, k řešení těchto sporů orgánem věcně příslušným
 
2.    Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle předchozího odstavce tohoto článku se řídí především § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a pravidly pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vydanými Českou obchodní inspekcí.


X.             ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.     Prodávající v souladu s § 1820 odst. 1 písm. j) Občanského zákoníku sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno prostřednictvím kontaktních údajů Prodávajícího, čímž není ve vztahu ke Spotřebiteli nijak dotčeno jeho právo řešit spory z Kupní smlouvy mimosoudní cestou dle čl. 10 VOP. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy, zejména pak zákon č. 64/1986 Sb., o české obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
 
2.     Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají dle § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku přednost před zněním těchto VOP.
 
3.     Jiné podmínky, odporující těmto VOP, uvedené zejména v obchodních podmínkách Kupujícího, se pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím neužijí.
 
4.     VOP jsou veřejně přístupné a jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího na webové adrese www.wearticles.shop.
 
5.     Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.
 
6.     Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 15.4.2023  

 


 

Zásady zpracování osobních údajů najdete zde.
 

Zpět do obchodu